Chi tiết tin

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TIẾP CÔNG DÂN

Danh mục Thủ tục hành chính về tiếp công dân

Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT TIẾP CÔNG DÂN VÀ
XỬ LÝ ĐƠN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THANH TRA TỈNH
TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số #svb/QĐ-UBND ngày #nbh/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)
1. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh
Cách thức thực hiện STT Mã số
TTHC
Tên TTHC
được thay thế
Thời hạn giải quyết Phí, lệ
phí
(nếu
có)
Căn cứ pháp
lý quy định
nội dung
thay thế
trực Nộp
tiếp
Bưu
điện
Dịch
vụ
công
A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
1 2.002175 Thủ tục tiếp
công dân tại cấp
tỉnh
Thủ tục tiếp
công dân tại
cấp tỉnh
Theo Khoản 1, Điều
28, Luật Tiếp công dân
2013:
Trong thời hạn 10 ngày
làm việc, kể từ ngày
tiếp nhận nội dung
khiếu nại, tố cáo, kiến
nghị, phản ánh, người
tiếp công dân có trách
nhiệm trả lời trực tiếp
hoặc thông báo bằng
văn bản đến người đã
đến khiếu nại, tố cáo,
kiến nghị, phản ánh.
x x Không Không Thông tư số
04/2021/TT
TTCP ngày
01 tháng 10
năm 2021 của
Thanh tra
Chính phủ
ban hành Quy
trình tiếp công
dân
Tên TTHC
thay thế
2
STT
2
Mã số
TTHC
2.001899
Tên TTHC
được thay thế
Thủ tục xử lý
đơn tại cấp tỉnh
Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 10
ngày, kể từ ngày nhận
được đơn khiếu nại, tố
cáo, kiến nghị, phản
ánh.
phí
(nếu
có)
Không
lý quy định
nội dung
thay thế
Thông tư số
05/2021/TT
TTCP ngày
01/10/2021
của Thanh tra
Chính phủ
quy định quy
trình xử lý
đơn khiếu nại,
đơn tố cáo,
đơn kiến nghị,
phản ánh.
Thủ tục xử lý
đơn tại cấp tỉnh
x x Không
Cách thức thực hiện Phí, lệ Căn cứ pháp
B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
1 2.002174 Thủ tục tiếp
công dân tại cấp
huyện
Thủ tục tiếp
công dân tại
cấp huyện
Theo Khoản 1, Điều
28, Luật Tiếp công dân
2013: Trong thời hạn
10 ngày làm việc, kể từ
ngày tiếp nhận nội
dung khiếu nại, tố cáo,
kiến nghị, phản ánh,
người tiếp công dân có
trách nhiệm trả lời trực
tiếp hoặc thông báo
bằng văn bản đến
người đã đến khiếu nại,
tố cáo, kiến nghị, phản
ánh.
x x Không Không Thông tư số
04/2021/TT
TTCP ngày
01 tháng 10
năm 2021 của
Thanh tra
Chính phủ
ban hành Quy
trình tiếp công
dân
Tên TTHC
thay thế
3
STT
2
Mã số
TTHC
2.001879
Tên TTHC
được thay thế
Thủ tục xử lý
đơn tại cấp
huyện
Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 10
ngày, kể từ ngày nhận
được đơn khiếu nại, tố
cáo, kiến nghị, phản
ánh.
phí
(nếu
có)
Không
lý quy định
nội dung
thay thế
Thông tư số
05/2021/TT
TTCP ngày
01/10/2021
của Thanh tra
Chính phủ
quy định quy
trình xử lý
đơn khiếu nại,
đơn tố cáo,
đơn kiến nghị,
phản ánh.
Thủ tục xử lý
đơn tại cấp
huyện
x x Không
Cách thức thực hiện Phí, lệ Căn cứ pháp
C THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
1 2.001909 Thủ tục tiếp
công dân tại cấp
Thủ tục tiếp
công dân tại
cấp xã
Theo Khoản 1, Điều
28, Luật Tiếp công dân
2013: Trong thời hạn
10 ngày làm việc, kể từ
ngày tiếp nhận nội
dung khiếu nại, tố cáo,
kiến nghị, phản ánh,
người tiếp công dân có
trách nhiệm trả lời trực
tiếp hoặc thông báo
bằng văn bản đến
người đã đến khiếu nại,
tố cáo, kiến nghị, phản
ánh.
x x Không Không Thông tư số
04/2021/TT
TTCP ngày
01 tháng 10
năm 2021 của
Thanh tra
Chính phủ
ban hành Quy
trình tiếp công
dân
Tên TTHC
thay thế
4
STT
2
Mã số
TTHC
2.001801
Tên TTHC
được thay thế
Thủ tục xử lý
đơn tại cấp xã
Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 10
ngày, kể từ ngày nhận
được đơn khiếu nại, tố
cáo, kiến nghị, phản
ánh.
phí
(nếu
có)
Không
lý quy định
nội dung
thay thế
Thông tư số
05/2021/TT
TTCP ngày
01/10/2021
của Thanh tra
Chính phủ
quy định quy
trình xử lý
đơn khiếu nại,
đơn tố cáo,
đơn kiến nghị,
phản ánh.
Thủ tục xử lý
đơn tại cấp xã
x x Không
Cách thức thực hiện Phí, lệ Căn cứ pháp
Tên TTHC
thay thế

Tác giả: THANH TRA TỈNH QUẢNG NAM

Nguồn tin: VP-TK

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo


LIÊN KẾT WEBSITE

THĂM DÒ Ý KIẾN


Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào ?

Kết quả bình chọn

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào ?

Đẹp
 
16.7%
8 Phiếu
Rất đẹp
 
0%
0 Phiếu
Bình thường
 
4.2%
2 Phiếu
Xấu
 
79.2%
38 Phiếu
Tổng cộng: 48 Phiếu
X

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Error An error has occurred.
Error: DỰ BÁO THỜI TIẾT is currently unavailable.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIÊN AN, HUYỆN TIÊN PHƯỚC
Địa chỉ: Xã Tiên An - Tiên Phước - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập